Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Aktualności

< powrót do listy
22 grudnia 2021
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

Niniejsza Informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi realizację obowiązku nałożonego na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 roku, wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym.

 1.     Stosowane przez Spółkę procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy (dalej „Spółka”) prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego lekami i produktami farmaceutycznymi, dystrybucji produktów leczniczych i materiałów medycznych do aptek.

W ramach prowadzonej działalności, planując działania oraz realizując zobowiązania wynikające z przepisów prawa podatkowego Spółka kieruje się nie tylko koniecznością przestrzegania przepisów prawa, ale również koniecznością zapewnienia uczciwości i przejrzystości działań.   

Spółka unika agresywnej strategii podatkowej. Wszelkie przeprowadzane przez nią operacje i transakcje gospodarcze mają charakter rzeczywisty. Spółka nie angażuje się w sztuczne konstrukcje podatkowe tworzone w celu zmniejszenia rzeczywistych ciężarów podatkowych i pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia. W szczególności Spólka nie tworzy struktur opartych o podmioty mające siedzibę w krajach lub terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Wszelkie decyzje Spółki podejmowane są przede wszystkim w oparciu o względy ekonomiczne i biznesowe, a nie o względy podatkowe, a transakcje dokonywane pomiędzy Spółką a podmiotami z nią powiązanymi opierają się na zasadzie ceny rynkowej i są opisane w dokumentacji cen transferowych.

Spółka wdrożyła procesy zarządzania ryzykiem podatkowym, zapewniające monitorowanie poziomu ryzyka podatkowego i zgodność z przepisami. Wszelkie działania Spółki są podejmowane po uprzednim oszacowaniu ryzyka podatkowego.

W ramach procesów zarządzania ryzykiem podatkowym Spółka:

·        w sposób stały monitoruje zmiany w przepisach podatkowych oraz kierunki orzecznictwa organów podatkowych i sadów administracyjnych,

·        w przypadku transakcji, których skutki podatkowe są rozbieżnie oceniane w orzecznictwie, stosuje się do wykładni niewiążącej się z ryzykiem powstania zaległości podatkowych,

·        nie angażuje się w spory z organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi, co do których prawdopodobieństwo korzystnego rozstrzygnięcia jest znikome,

·        dokonuje weryfikacji kontrahentów i partnerów biznesowych w szczególności w zakresie rejestracji jako podatników VAT oraz pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawidłowe wypełnianie przez Spółkę obowiązków podatkowych oraz unikanie angażowania się w działania obciążone ryzykiem podatkowym zapewniają odpowiedzialni i wykwalifikowani pracownicy Działu Księgowości oraz Działu Płac Spółki.

Pracownicy tych działów na bieżąco monitorują zmiany w regulacjach prawa podatkowego i praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Spółka zapewnia pracownikom możliwość aktualizacji i rozwoju posiadanej przez nich wiedzy. Ponadto, Spółka współpracuje w powyższym zakresie z biegłymi rewidentami, a w razie potrzeby korzysta ze wsparcia doradców zewnętrznych.

Kontrola organizacji wewnętrznej Spółki w zakresie wypełniania przez nią obowiązków nakładanych przez przepisy prawa podatkowego jest zapewniana przez Zarząd oraz kierownictwo Działu Księgowości oraz Działu Płac. Przejawia się to m.in. w kontroli dochowania przez pracowników ww. działów należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki oraz zapewnieniu pracownikom możliwości poszerzania wiedzy z zakresu prawa podatkowego.

 2.     Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 W 2020 r. Spółka nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Informacji Skarbowej.

 3.     Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

 W 2020 r. Spółka wypełniał swoje obowiązki dokumentacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, składała wszystkie wymagane deklaracje i terminowo płaciła podatki, jak również wypełniała obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa podatkowego. W szczególności Spółka:

·        uiszczała miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,

·        składała w miesięcznych okresach plik JPK_VAT oraz reguluje zobowiązanie podatkowe z tego tytułu, względnie wnioskuje o przeniesienie nadwyżki podatku VAT na kolejne okresy rozliczeniowe,

·        w prawem przewidzianych terminach wpłacała podatki lokalne,

·        pełniła funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w ustawowych terminach przesyłała informacje i deklaracje do organów podatkowych,

·        sporządzała lokalną dokumentację podatkową oraz składa informację o dokumentacji cen transferowych,

·        monitorowała występowanie schematów podatkowych.

 Spółka w 2020 r. nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, w związku z czym nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

 4.     Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

 W 2020 r. Spółka przeprowadziła następujące transakcje spełniające powyższe warunki:

1)     transakcje sprzedaży leków, produktów leczniczych, innych towarów i preparatów farmaceutycznych na rzecz Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme S.A. z siedzibą w Łomży o łącznej wartości 55.536.687,52 zł (pięćdziesiąt  pięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze);

2)     transakcje zakupu leków, produktów leczniczych, innych towarów i preparatów farmaceutycznych na rzecz Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme S.A. z siedzibą w Łomży o łącznej wartości 26.328.997,73 zł (dwadzieścia sześć  milionów trzysta dwadzieścia osiem  tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze).

 5.     Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 W 2020 r. Spółka nie podejmowała, ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

 6.     Złożone przez podatnika wnioski o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).

W 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, ani wiążącej informacji akcyzowej.

 7.     Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

W 2020 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

komentarzy /0/
Skomentuj