Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Aktualności

< powrót do listy
29 czerwca 2009
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HURTAP SA

W dniu 27 czerwca 2009r. Akcjonariusze HURTAP SA spotkali się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w Pałacu Poznańskich.

Obrady przebiegły według następującego porządku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008.
8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
9. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze udzielili absolutorium Prezesowi Zarządu Wiktorowi Napiórze i Członkom Rady Nadzorczej.

komentarzy /0/
Skomentuj