Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Aktualności

< powrót do listy
25 czerwca 2007
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HURTAP SA

W dniu 23 czerwca 2007r. Akcjonariusze HURTAP SA spotkali się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w Pałacu Poznańskich.

Obrady przebiegły według następującego porządku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006
8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006r.
9. Zamknięcie obrad

Akcjonariusze udzielili absolutorium Prezesowi Zarządu Wiktorowi Napiórze i Członkom Rady Nadzorczej.

komentarzy /0/
Skomentuj