Zapytaj o warunki współpracy Reklamacje

Aktualności

< powrót do listy
05 czerwca 2004
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HURTAP SA

5 czerwca 2004r. tradycyjnie w Pałacu Poznańskich w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HURTAP SA. Obrady przebiegały według następujcego porządku:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i Wybór Przewodniczącego
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok 2003
  6. Powzięcie uchwały o podziale zysku
  7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej
  8. Zamknięcie obrad
komentarzy /0/
Skomentuj